Legislatie PSI

Legislatie SITUATII DE URGENTA – P.S.I. (prevenirea si stingerea incendiilor), protectie civila

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
– Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;
P.S.I. – Hotarare Nr. 1489/2004 – organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. – Hotarare Nr. 1490/2004 – aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. – Hotarare Nr. 1491/2004 – aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
P.S.I. Hotarare Nr. 1492/2004 – principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
P.S.I. – Hotarare Nr. 259/2005 – infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila
P.S.I. – Hotarare nr. 547/2005 – aprobarea Strategiei nationale de protectie civila
P.S.I. – Hotarare nr. 1514/2005 – modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. – HGR 164/2007 – modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
P.S.I. – Ordonanta Nr. 88/2001 – infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Ordonanta de Urgenta Nr. 21/2004 – Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
P.S.I. – Ordonanta de Urgenta Nr. 25/2004 – modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Legea Nr. 363/2002 – aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Legea Nr. 329/2004 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Legea Nr. 481/2004 – Protectia Civila
P.S.I. – Legea Nr. 307/2006 – apararea impotriva incendiilor
P.S.I. – Ordin Nr. 360/2004 – aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Ordin Nr. 370/2004 – aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Regulament din 12/05/2005 – gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
P.S.I. – Ordin nr. 1134/2006 – aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
P.S.I. – Ordin Nr. 1184/2006 – aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta
P.S.I. – Legea Nr. 80/1995 – Statutul cadrelor militare
P.S.I. – Ordin nr.1113 IG/2008 – aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu
P.S.I. – Ordinul nr. 1124 IG/2008 – aprobarea Procedurii privind emiterea avizului in vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala in ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”
P.S.I. – Ordin nr. 210/2007 – aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendii
P.S.I. – Ordin nr. 483/2008 – organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Ordin nr. 164//2007 – aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu
P.S.I. – Ordin nr. 163/2007 – aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
P.S.I. – Ordin nr. 160/2007 – aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Ordin nr. 160/2007 – aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private
P.S.I. – Ordin nr. 158/2007 – aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Ordin nr. 132/2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor
P.S.I. – Ordin nr. 130/2007 – aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
P.S.I. – Ordin nr. 106/2007 – aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
P.S.I. – H.G.R. nr. 1739/2006 – aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
P.S.I. – Hotarare nr. 1.579/2005 – aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
P.S.I. – Ordin nr. 1474/2006 – aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
P.S.I. – Ordin nr. 1436/2006 – aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale
P.S.I. Ordin nr. 1433/2006 – aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila
P.S.I. – Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta – abroga – D.G.P.S.I. – 002
P.S.I. – Ordin pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004
P.S.I. – Ordin Nr. 373/2002 – aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare
P.S.I. – Ordin Nr. 542/2003 – aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
P.S.I. – Ordin Nr. 47/1203/509/2003 – aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale
P.S.I. – Ordin Nr. 440/2004 – aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune
P.S.I. – Ordin nr. 463/2004 – modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, “Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003
P.S.I. – Ordin Nr. 1410/2004 – completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003
P.S.I. – Ordin privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
P.S.I. – Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
P.S.I. – Ordonanta de Urgenta Nr. 75/2004 – modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
P.S.I. – Ordin nr. 1822/2004 – aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
P.S.I. – Anexa Ordin 1822/2004 – Regulament din 07/10/2004 – clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
P.S.I. – Ordin Nr. 713/2004 – modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 “Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
P.S.I. – Ordin Nr. 720/2004 – aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune
P.S.I. – Ordin Nr. 2132/2004 – aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. – Ordin Nr. 2134/460/2004 – aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
P.S.I. – Ordin Nr. 806/2004 – modificarea Ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004
P.S.I. – Ordonanta Nr. 19/2005 – modificarea art. 4 din Legeaa nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
P.S.I. – Ordin nr. 254/2005 – aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. – Anexa Ordin nr 254/2005 – Lista organismelor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. – Ordin nr. 270/2005 – aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
P.S.I. – Ordin Nr. 718/2005 – aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Ordin nr. 195/2007 – modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
P.S.I. – Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii
P.S.I. – Ordin nr. 271/2005 – aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. – Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii
P.S.I. – Ordin Nr. 607/2005 – aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu
P.S.I. – Ordin nr. 1134/2006 – aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
P.S.I. – Normativ din 27/06/1997 – Normativ experimental pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale cu conducte din polietilena Indicativ I.6. PE-97
P.S.I. – Normativ din 08/07/2004 – elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren
P.S.I. – Normativ din 05/06/2006 – asigurarea indeplinirii cerintelor privind siguranta in exploatare si securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena
P.S.I. – Regulament din 22/03/2004 – acordarea licentei provizorii in sectorul gazelor naturale
P.S.I. – Regulament din 22/10/2004 – autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale
P.S.I. – Regulament privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii
P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale
P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare
P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
P.S.I. – Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze
P.S.I. – Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
P.S.I. – PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior
P.S.I. – Legea nr. 159/2007 – modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
P.S.I. – Ordin nr. 269/2008 – modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004